Educació secundària

El nostre col·legi, La Salle Torreforta, té com a objectiu principal i diferenciador la formació integral de l’alumne, des de una visió cristiana de la vida.

A l’ESO treballem activament perquè l’alumnat sigui responsable i adquireixi les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè pugui trobar el seu lloc a la vida.

Transmetem als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar en ells hàbits d’estudi i de treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats, formar-los perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral.

Donem molta importància a l’acompanyament personal a l’alumne/a i a la família i a l’orientació per part dels tutors mitjançant les entrevistes personals i individuals.

Per impartir el currículum obligatori i l’educació integral de l’alumne, treballem amb el Projecte Nou Context d’Aprenentatge. L’NCA és un mètode experiencial on l’alumne és el protagonista, basat en l’aprenentatge connectat i en un model relacional amb l’objectiu d’adquirir, a més de les habilitats curriculars, les habilitats necessàries pel desenvolupament personal.

Dins de l’objectiu d’esdevenir escola multilingüe, l’anglès és present transversalment en diferents assignatures al llarg de l’horari, més enllà de l’assignatura de Llengua Anglesa.

Paral·lelament a l’escola tenim la figura de l’auxiliar de conversa amb qui els alumnes surten regularment a realitzar sessions d’speaking en grup reduït (3-4 alumnes) íntegrament en anglès.

Des de l’escola, s’organitza anualment per 2n i 3r d’ESO una estada d’immersió lingüística amb famílies d’un país de parla anglesa (Irlanda o Anglaterra).

Finalment, aquells alumnes que ho desitgin i tinguin un bon nivell, es preparen per presentar-se als exàmens oficials  de Cambridge (amb un 100% d’aprovats).

En els quatre cursos de l’etapa hi ha la possibilitat d’escollir l’alemany com a assignatura optativa (per aquells alumnes que ho desitgin i tinguin un bon nivell d’anglès).

Els nostres alumnes, en arribar a 4t d’ESO, han d’escollir un itinerari segons els seus interessos acadèmics o laborals: un itinerari  pel batxillerat d’humanitats i ciències socials; un pel batxillerat  científic-tecnològic;  o un itinerari enfocat als cicles formatius.

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website