Educació secundària

El nostre col·legi, La Salle Torreforta, té com a objectiu principal i diferenciador la formació integral de l’alumne, des de una visió cristiana de la vida.

A l’ESO treballem activament perquè els nois i noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin trobar el seu lloc a la vida.

Transmetem als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar en ells hàbits d’estudi i de treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats i formar-los perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral.

Donem molta importància a l’acompanyament personal i l’orientació per part dels tutors mitjançant les entrevistes sistemàtiques amb els alumnes i les famílies.

Per completar el currículum obligatori i l’educació integral de l’alumne, a l’etapa també  treballem amb altres programes com és el Treball cooperatiu (ACCA); el programa FAIG (treball per projectes); i el projecte HARA, d’educació per a la interioritat.

Dins el de l’objectiu d’esdevenir escola multilingüe, les assignatures de Biologia i Geologia a 1r i 3r; la Tecnologia a 1r, 2n i 3r; i les Matemàtiques de 2n i 4t d’ESO, s’imparteixen en part en anglès. També hi ha una hora més complementària en anglès en tots els cursos, on els alumnes treballen, de manera més lúdica,  aspectes com speakingreading i listening.

Aquells alumnes que ho desitgin i tinguin un bon nivell, es preparen a les mateixes classes d’anglès per presentar-se als exàmens oficials  de Cambridge (amb un 100% d’aprovats).

A partir de 2n d’ESO, hi ha la possibilitat d’escollir l’alemany com a assignatura optativa (per aquells alumnes que ho desitgin i tinguin un bon nivell d’anglès), que té continuïtat a 3r i a 4t.

Els nostres alumnes, en arribar a 4t d’ESO, poden escollir un itinerari segons els seus interessos acadèmics o laborals: un itinerari  pel batxillerat d’humanitats i ciències socials; un pel batxillerat  científic-tecnològic;  o un itinerari enfocat als cicles formatius.

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website